Algemene voorwaarden van UniekDating

1 Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of inschrijving tussen UniekDating en haar deelnemers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.
De spelregels van UniekDating maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden en zijn onlosmakelijk met elkaar en met de inschrijving verbonden.

2 Definities en doelgroep
UniekDating: een relatiebureau dan wel relatiebemiddelingsbureau.
Relatiebemiddeling: bemiddeling bij het vinden van een relatie. UniekDating brengt alleenstaanden met elkaar in contact met het doel om een vaste partner en/of vriendschappelijk contact te vinden. Dit betreft een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.
Deelnemer: de kandidaat-deelnemer waarvan de inschrijving definitief is geworden.
Inschrijving: de inschrijving is definitief vanaf het moment waarop dit door UniekDating is bevestigd.
Doelgroep: UniekDating is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder met een lichte verstandelijke beperking. In overleg is soms bemiddeling mogelijk voor mensen met een andere beperking. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de kandidaat-deelnemer niet past bij de doelgroep, dan komt geen inschrijving tot stand**.

3 Overeenkomst
Voordat de inschrijving definitief wordt, ontvangt de kandidaat-deelnemer de algemene voorwaarden en spelregels. De inschrijving komt tot stand op het moment waarop dit door UniekDating aan de deelnemer is bevestigd.
Zowel de aanvraag van de kandidaat-deelnemer als de bevestiging van de inschrijving door UniekDating komt op elektronische wijze tot stand (via website en email). De bedenktijd voor consumenten bij overeenkomsten op afstand is van toepassing. Dit betekent dat de deelnemer binnen 14 werkdagen na de bevestiging van de inschrijving door UniekDating het recht heeft om zich te bedenken en de inschrijving ongedaan te maken**.
De inschrijving kan door de deelnemer worden stopgezet via email (info@uniekdating.nl) nadat de gekozen abonnementstermijn is verstreken en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Niet-correct, grensoverschrijdend dan wel anderszins onheus gedrag door de deelnemer, en om andere ons moverende reden, kan leiden tot onmiddellijk stopzetten van de inschrijving door UniekDating.
Zolang de inschrijving niet door de deelnemer of UniekDating wordt stopgezet dan wordt het abonnement na het aflopen van de gekozen abonnementstermijn telkens met een maand automatisch verlengd.

4 Aansprakelijkheid en garanties
UniekDating is verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen deelnemers, maar niet voor het verloop van de relatie die daar eventueel uit ontstaat. UniekDating is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de bemiddelde deelnemers, al dan niet na de eerste kennismaking die via UniekDating tot stand is gekomen. Elk incident dat zich tussen de bemiddelde deelnemers voordoet en zich buiten de invloedssfeer van UniekDating afspeelt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van UniekDating.
UniekDating verstrekt geen garanties aangaande het vinden van een geschikte partner/contact/date.
Er bestaat geen recht op teruggave van inschrijfgeld als bemiddeling door UniekDating naar de mening van de deelnemer niet het gewenste resultaat oplevert.
UniekDating is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of fouten door ingeschakelde derden.

5 Tarieven en betaling
De deelnemer is gehouden de verschuldigde kosten aan UniekDating te betalen**. Betaling vindt altijd plaats door middel van automatische incasso. De machtigingskaart voor de automatische incasso wordt bij het intakegesprek ondertekend door de kandidaat-deelnemer.
Indien de kosten niet kunnen worden geïncasseerd dan wel niet tijdig zijn voldaan, dan wordt de toegang naar de website van UniekDating geblokkeerd en alle bemiddelingsactiviteiten door UniekDating opgeschort.
De kosten van inschrijving bij UniekDating zijn te vinden op: uniekdating.nl/tarieven

6 Bescherming persoonsgegevens, geheimhouding
Op het gebruik van de diensten van UniekDating zijn de privacyvoorwaarden zoals opgenomen in de privacyverklaring van UniekDating van toepassing. UniekDating verwerkt de persoonsgegevens van haar deelnemers op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De deelnemer is zowel voorafgaand, als tijdens de inschrijving alsook na het eindigen van de inschrijving verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van andere deelnemers.
Met het beëindigen van de inschrijving worden de persoonsgegevens (profiel en eventueel andere gegevens) van de deelnemer na 3 (drie) maanden verwijderd.

7 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Op iedere inschrijving is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen en klachten naar aanleiding van een inschrijving worden in eerste instantie met de betrokken medewerker van UniekDating besproken.
Wanneer UniekDating er niet in slaagt om klachten en/of geschillen naar tevredenheid van de deelnemer op te lossen, dan staat het de deelnemer vrij om de klacht/het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.

8 Wijziging algemene voorwaarden
UniekDating behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de inschrijving te wijzigen. Een wijziging van de algemene voorwaarden zal aan de deelnemer worden medegedeeld waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de inschrijving van toepassing zijn.

**voor een overzicht van verschuldigd inschrijfgeld en/of inschrijfkosten wordt verwezen naar onderdeel 4 van de Spelregels die onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

Spelregels UniekDating

1 Toepassing spelregels
Deze spelregels maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden van UniekDating en zijn onlosmakelijk met elkaar en met de inschrijving verbonden.
In de spelregels wordt de werkwijze en praktische gang van zaken omtrent het verloop van de inschrijving bij UniekDating beschreven.

2 Aanmelden
De kandidaat-deelnemer vult zijn/haar persoonsgegevens in op het aanmeldformulier op de website van UniekDating uniekdating.nl/aanmelden.

Pas nadat de kandidaat-deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en spelregels van UniekDating kan het aanmeldformulier worden verzonden.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een datingcoach van UniekDating contact met de kandidaat-deelnemer op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

3 intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats op een geschikte locatie in de nabije omgeving van de kandidaat-deelnemer.

De kandidaat-deelnemer mag een familielid of begeleider meenemen naar het intakegesprek (consumptie begeleider voor eigen rekening).

Tijdens het intakegesprek vindt een uitgebreide kennismaking plaats.

Na het intakegesprek wordt een profiel van de kandidaat-deelnemer aangemaakt.

De kandidaat-deelnemer stuurt een recente foto per email aan UniekDating. Die foto komt bij het profiel van de kandidaat-deelnemer op de website van UniekDating te staan.

Als het profiel van de kandidaat-deelnemer op de website van UniekDating staat en de inschrijving aan de kandidaat-deelnemer is bevestigd, dan is sprake van een inschrijving.

4 Kosten en activiteiten
Als de deelnemer de kosten heeft voldaan, dan verricht UniekDating de volgende activiteiten:
 • persoonlijke intake
 • profiel deelnemer op de website
 • toegang deelnemer op de website
 • korting bij organisaties waarmee UniekDating samenwerkt.
Afhankelijk van de ontwikkelingen is de (kandidaat-)deelnemer de volgende kosten verschuldigd:
 1. a. Kandidaat-deelnemer trekt zich terug tijdens/na de intake: de door UniekDating gemaakte kosten (inschrijfkosten 29) zijn verschuldigd.
 2. b. Kandidaat-deelnemer trekt zich terug na de intake, nadat het profiel is gemaakt en/of na ontvangst inlogcodes: inschrijfgeld ( 39,95) is verschuldigd.
 3. c. Na 14 dagen na de inschrijving is de deelnemer gehouden aan het gekozen abonnement en is het inschrijfgeld en de kosten van het abonnement verschuldigd.
 4. d. Indien de inschrijving door/wegens UniekDating niet tot stand komt (kandidaat-deelnemer past niet bij doelgroep), dan komt geen inschrijving tot stand is geen inschrijfgeld en/of inschrijfkosten verschuldigd.

Voor de begeleiding door een datingcoach tijdens de date wordt vooraf de bijdrage bij de deelnemer in rekening gebracht. Deze bijdrage is te vinden op: uniekdating.nl/tarieven

5 Datingsite
Als de inschrijving bij UniekDating definitief is geworden, dan:

 • ontvangt de deelnemer een inlogcode voor de datingsite
 • kan de deelnemer zijn/haar eigen websiteprofiel zien en de profielen van anderen
 • het websiteprofiel bestaat uit: foto, voornaam, leeftijd, woonplaats, hobby’s en interesses, naar wie men op zoek is.
De deelnemer moet eventuele wijzigingen doorgeven aan UniekDating. UniekDating verwerkt de gevraagde wijzigingen, mits de gevraagde wijzigingen redelijk zijn en in het verlengde van de inschrijving liggen.

Als de deelnemer in contact wil komen met een andere deelnemer die op de datingsite staat, dan kan de interesseknop worden aangeklikt. UniekDating bekijkt of er een match is, legt bij een match het eerste contact en zorgt voor de kennismaking.

Bezoekers van de datingsite (geen deelnemers) kunnen geen profielen zien. Alleen ingeschreven deelnemers met een inlogcode kunnen profielen zien.

6 Hoe werkt de datingsite?
Als de deelnemer met iemand in contact wil komen, dan kan de interesseknop worden aangeklikt.

UniekDating bekijkt of er een match is (de andere deelnemer ziet dat niet). Als er een match is (beide deelnemers hebben op de interesseknop geklikt), dan volgt een eerste date.

7 Contact/date
Als er een match is tussen twee deelnemers dan maakt UniekDating een afspraak met de deelnemers samen. Een datingcoach is bij de eerste date aanwezig.

Een paar dagen na de date neemt UniekDating contact op met de deelnemers om te horen of een tweede date is gewenst.

In beginsel is de datingcoach ook bij de tweede date aanwezig.

Als de deelnemers na de tweede date met elkaar verder willen, dan maken de deelnemers zelf een afspraak.

Als de relatie dan naar tevredenheid vorm heeft gekregen, stopt ook het actieve contact met UniekDating.

De deelnemer blijft verantwoordelijk en bevoegd om de inschrijving stop te zetten.